Artikel 1 : Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes en aanbiedingen van Vino e Storia aan de Klant en op alle overeenkomsten tussen Vino e Storia en de Klant. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien Vino e Storia deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

Artikel 2 : Annulering van bestellingen

Geleverde producten worden niet teruggenomen. 

  1. Bestelling online door particulieren:

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

     2.  Elke andere annulering van bestellingen (door niet-particulieren) dient schriftelijk te geschieden. Een forfaitaire vergoeding van 40 procent van de prijs van de bestelling kan worden aangerekend.

In geval een door de Klant besteld product niet kan worden geleverd omdat het niet langer in voorraad is of niet meer kan worden toegeleverd, kan de Klant een door Vino e Storia voorgesteld alternatief aanvaarden, dan wel kosteloos de bestelling annuleren.

Artikel 3 : Levering, aanvaarding en garantie
De producten worden geleverd op het door de Klant aan Vino e Storia medegedeelde adres. De Klant zal bij levering het aantal en de conformiteit van de producten controleren en voor ontvangst aftekenen. Eens de goederen geleverd zijn en aanvaard zijn door de klant, draagt de Klant alle risico’s. 

De termijnen in de overeenkomsten en prijsofferten waarbinnen Vino e Storia dient te presteren, zijn louter indicatief en geenszins bindend, tenzij het tegendeel schriftelijk overeengekomen werd. Eventuele verzendings- en/of verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vino e Storia niet.

Artikel 4 : Aansprakelijkheid
Hoewel Vino e Storia haar adviezen naar best inzicht en vermogen verstrekt, zijn deze sterk afhankelijk van persoonlijke smaak en biedt Vino e Storia geen enkele garantie met betrekking tot het geleverde product, waaronder de garantie dat het geschikt zal zijn voor een bepaald doel. Vino e Storia zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van het product, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van Vino e Storia, zoals doch niet beperkt tot verlies van inkomen en vorderingen van derden.

Vino e Storia zal in geen geval instaan voor de kwaliteit van de producten of hun inhoud door de normale veroudering ervan en het kwaliteitsverlies ervan met de tijd, noch voor beschadigingen en kwaliteitsverlies door de behandeling ervan door de Klant.

De aansprakelijkheid van Vino e Storia bij schade zal beperkt zijn tot herstel in natura door levering van een gelijke hoeveelheid zelfde, of indien niet mogelijk gelijksoortige, producten. In geen enkel geval zal Vino e Storia zowel tegenover de Klant als tegenover derden aansprakelijk zijn voor meer dan het bedrag dat door de Klant werd betaald voor het geleverde product welke de schade veroorzaakte.

Vino e Storia is geenszins aansprakelijk voor het gebruik van de producten door de Klant. Bijna al de producten bevatten alcohol en dienen met mate te worden genuttigd.

Artikel 6 : Prijs en betaling

In de prijzen door Vino e Storia op deze website zijn exclusief btw (21%).

Betaling dient te gebeuren contant op het ogenblik van levering of binnen zeven dagen na het ontvangen van de factuur op het rekeningnummer van Vino e Storia, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Ingeval van niet betaling binnen de 15 dagen na de vervaldag, zal op het factuurbedrag een verwijlinterest verschuldigd zijn van 15 % per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Ingeval van niet-betaling zal het factuurbedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 100 Euro onverminderd alle andere rechten welke Vino e Storia kan doen gelden.

Vino e Storia zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Vino e Storia om nakoming en/of schadevergoeding van de Klant te vorderen.

Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs van niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Eigendom van de geleverde producten gaat pas over na volledige betaling van hoofdbedrag en aankleven. De Klant zal de niet-betaalde producten niet mogen verkopen, in bruikleen geven, in bewaring geven, vervreemden of op welke manier dan ook alvorens de producten betaald zijn. Iedere betaling strekt primair tot voldoening van de verschuldigde schadevergoeding en verwijlsintresten en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

Artikel 7 : Overmacht
Vino e Storia zal in geval van overmacht, zoals bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het communicatieapparaat, ziekte onder het personeel van Vino e Storia, bedrijfsstoornis, of tekortkoming vanwege de leveranciers van de Vino e Storia, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Vino e Storia in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

Artikel 8 : Combinatie
Bij een beperkt aantal wijnen in ons gamma staat een * .  Aangezien we deze wijnen samen moesten aankopen met andere ‘kleinere’ wijnen op het domein, vragen we van eventuele klanten om in verhouding (met de prijs) ook andere wijnen te nemen van dit domen (of andere wijnen onder de 20 euro ex. uit de regio).  

Artikel 9 : Klachten, bevoegdheid en toepasselijk recht
In geval de Klant klachten heeft over de geleverde dienst, kan hij zich wenden tot [email protected] of via briefwisseling op ons adres in Halle.

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Vino e Storia en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. Vino e Storia behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.